Ukraine, Zaporozhye, Patriotychna str 74а
+(38061) 717-01-01
secrgipr@ukr.net